Cele i zadania

Cele i zadania

poniedziałek, 20 lutego 2012 01:00Przedstawiciele PZKS
biorący udział w spotkaniu rodzin w Rzymie

Czym jest PZKS ?

Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, które działa

na podstawie praw Rzeczypospolitej Polskiej. Działa na własną odpowiedzialność i utrzymuje łączność z Kościołem hierarchicznym. Współdziała z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych, zachowując suwerenność organizacyjną i ideową określoną w Statucie.

Liczy 12.000 członków zorganizowanych w 13 województwach. Siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa. Związkiem kieruje Zarząd Krajowy 21-osobowy - w tym 5-osobowe Prezydium. Zarząd wybierany przez Walny Zjazd Delegatów. Pozostałe władze krajowe to: Komisja Rewizyjna, Rada Główna i Sąd Koleżeński. W oddziałach terenowych Związkiem kierują Zarządy wybierane przez członków.Poświęcenie sztandaru PZKS
przez J.E. Ks. Biskupa Stanisława Stefanka,
Biskupa diecezji Łomżyńskiej.

Czego chcemy?

Do głównych zadań PZKS należy:

 • Szerzenie nauki społecznej Kościoła i jej praktycznych zastosowań.
 • Podejmowanie inicjatyw dla prawnej i moralnej ochrony dziecka poczętego oraz dla ochrony życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci - w myśl nauczania Jana Pawła II Wielkiego.
 • Współdziałanie w obronie rodziny, rozumianej jako związku mężczyzny i kobiety oraz ich naturalnych lub przysposobionych dzieci. Obrona jej podmiotowych praw.
 • Udział w wychowaniu młodego pokolenia w duchu polskiego patriotyzmu i świadomości europejskiej, dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.
 • Zwalczanie zjawisk patologicznych w życiu społecznym, politycznym i osobistym obywateli.
 • Formułowanie opinii i poglądów na trudne sprawy Polski, Europy i świata oraz zajmowanie wobec nich własnego, niezależnego stanowiska, w myśl zasady „plus ratio quam vis" - lepiej mieć rację niż siłę.

Komu służymy? - cele i zadania

Poza tradycyjnymi akcjami kolonijnymi dla dzieci PZKS realizuje swoje cele poprzez:

 • Podejmowanie inicjatyw oświatowych i wychowawczych dla naszych członków, zwłaszcza dla młodego pokolenia.
 • Prowadzenie akcji charytatywnych i społecznych dla osób potrzebujących pomocy; dla młodzieży bezrobotnej i zagrożonej patologiami społecznymi, dla samotnych matek, seniorów i rodzin wielodzietnych.
 • Organizowanie szkoleń, sympozjów, studiów, prelekcji, konferencji i innych działań formacyjnych.
 • Uczestniczenie w zwalczaniu uzależnień od narkotyków i alkoholu; inicjowanie, zbieranie i wydawanie prac badawczych dyplomowych i magisterskich na tematy narkomanii i jej społecznych skutków.
 • Wydawanie czasopism periodycznych, książek i publikacji audiowizualnych.
 • Współdziałanie z Kościołem katolickim a także z innymi kościołami i wyznaniami w duchu ekumenizmu.
 • Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ruchami i organizacjami pozarządowymi oraz z ugrupowaniami zrzeszającymi Polaków żyjących za granicami kraju.
 • Udział w życiu lokalnych społeczności samorządowych (niektórzy członkowie PZKS sprawują wysokie funkcje w strukturach samorządowych).
 • Wspieranie współpracy regionalnej na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej i gospodarczej.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com