Statut

Rozdział I

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

§ 1

Polski Związek Katolicko-Społeczny, zwany dalej "Związkiem" jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz naczelnych m. st. Warszawa. Związek może również działać poza granicami Polski w ramach obowiązującego prawa.

2. Związek ma prawo zakładania oddziałów i kół terenowych.

3. Członkami Związku mogą być osoby fizyczne a w charakterze członków wspierających osoby prawne, których działalność jest zgodna z celami działalności Związku.

4. Związek jest stowarzyszeniem obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego.

5. Związek działa samodzielnie, zgodnie z prawami Rzeczypospolitej Polskiej oraz troszczy się o utrzymanie łączności z Kościołem Hierarchicznym.

6. Związek może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych, zachowując suwerenność organizacyjną i ideową określoną w Statucie.

§ 3

1. Związek oprócz pełnej nazwy może posługiwać się również skrótem PZKS będącym skróconą nazwą Związku.

2. Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Polski Związek Katolicko-Społeczny - Zarząd Krajowy” lub: „Zarząd Oddziału w ...” lub „Zarząd Wojewódzki w ...”, oraz znakiem graficznym Związku pośrodku.

3. Znak graficzny składa się z liter PZKS w kolorze złotym na tle błękitnym /przy czym w literę K wpisany jest krzyż, a obok, na maszcie równoległym do drzewca krzyża, umieszczona jest biało-czerwona flaga/, wpisanych w kontur Polski.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
   

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 4

Związek stawia sobie następujące cele:

1. pracę nad krzewieniem nauki społecznej Kościoła i jej praktycznych zastosowań;

2. współudział w urzeczywistnianiu idei państwa opartego na zasadach pomocniczości, solidarności, dobra wspólnego oraz o podmiotowość osoby ludzkiej;

3. działanie na rzecz odnowy życia społecznego drogą upodmiotowienia człowieka;

4. szerzenie w życiu publicznym etyki katolickiej, pogłębianie w jej duchu kultury moralnej, zawodowej i politycznej;

5. podejmowanie działań na rzecz ochrony rodziny - rozumianej jako związek mężczyzny i kobiety oraz ich dzieci naturalnych bądź przysposobionych - ochronie jej podmiotowych praw, zwłaszcza do utrzymania i wychowania dzieci w godziwych warunkach materialnych, pielęgnowanie jej wielopokoleniowych tradycji oraz współudział w kształtowaniu polityki prorodzinnej państwa;

6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony rodziny - rozumianej jako związek mężczyzny i kobiety oraz ich dzieci naturalnych bądź przysposobionych - ochronie jej podmiotowych praw, zwłaszcza do utrzymania i wychowania dzieci w godziwych warunkach materialnych, pielęgnowanie jej wielopokoleniowych tradycji oraz współudział w kształtowaniu polityki prorodzinnej państwa.

7. uczestniczenie w oparciu o społeczne nauczanie Kościoła, w wychowaniu obywatelskim, patriotycznym i społecznym, zwłaszcza młodego pokolenia, oraz przygotowanie i wspieranie konstruktywnego uczestnictwa młodych w życiu narodu i państwa polskiego szczególnie wobec problemów procesu jednoczenia się narodów Europy;

8. działania na rzecz zdrowia moralnego i fizycznego narodu i wychowania w trzeź­wości, przeciwdziałanie szerzącym się patologiom społecznym drogą budowania więzi międzyludzkich, kształtowania pozytywnych postaw odpowiedzialności w życiu publicznym oraz właściwego stosunku do pracy i własności;

9. organizowanie zajęć dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym niepełnosprawnym w zakresie kultury, sportu i turystyki;

10. popieranie wszelkich form gospodarki rodzinnej;

11. przywracanie szacunku dla polskiej ziemi, jako podstawy rozwoju wsi i unowocześnienia polskiego rolnictwa, chronienie i rozwijanie rodzimej kultury, tradycji i obyczaju.

§5

Cele te Związek realizuje poprzez:

1. organizowanie różnorodnych form pracy wychowawczo-formacyjnej wśród członków a także w innych środowiskach ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia;

2. udział w organizowaniu pomocy społecznej dla potrzebujących, w tym dla emerytów i rencistów, niepełnych rodzin, chorych, niepełnosprawnych i bezdomnych oraz ofiar klęsk żywiołowych i epidemii, w kraju i za granicą;

3. organizowanie i prowadzenie zebrań, odczytów, poradnictwa, imprez, kolonii, obozów, świetlic i szkół oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych;

4. prowadzenie wydawnictw i publikacji;

5. podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami statutowymi Związku;

6. współpracę z Kościołem hierarchicznym, organizacjami religijnymi, społecznymi i politycznymi w kraju oraz na świecie, a zwłaszcza wspieranie kontaktów między młodzieżą polską i młodzieżą innych krajów;

7. utrzymanie bliskich kontaktów i współpracy z organizacjami polonijnymi;

8. współpracę z innymi wspólnotami chrześcijańskimi, w duchu ekumenizmu;

9. zakładanie placówek badawczych dla realizacji założeń programowych Związku;

10. fundowanie nagród i stypendiów krajowych i zagraniczny;

11. udział w życiu publicznym państwa, wspieranie samorządności lokalnej i uczestnictwo w jej strukturach;

12. wspieranie edukacji regionalnej.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
   

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Związku mogą być:

1. zwyczajni;

2. wspierający;

3. honorowi.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba spełniająca wymogi paragrafu 2 punkt 4, akceptująca założenia ideowe Związku oraz postanowienia niniejszego Statutu.

2. Warunkiem wpisu na listę członków zwyczajnych jest zgłoszenie pisemnej deklaracji.

§ 8

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. uczestniczenia bezpośrednio lub przez wybranych delegatów w Walnych Zjazdach oraz w zebra­niach oddziału z głosem stanowiącym;

2. czynnego oraz biernego prawa wyborczego do władz i organów Związku.

§ 9

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. upowszechniania oraz realizowania swoją postawą światopoglądu katolickiego w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym;

2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Związku oraz wprowadzania ich w życie;

3. czynnego udziału w pracach Związku;

4. regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 10

1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:

a) śmierci członka;

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału;

c) skreślenia z listy członków zwyczajnych przez Zarząd Oddziału za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez co najmniej 1 rok, po wcześniejszym uprzedzeniu na piśmie;

d) wykluczenia ze Związku na mocy uchwały Zarządu Krajowego;

e) pozbawienia przez sąd powszechny praw publicznych.

2. Odwołanie od uchwał w sprawie skreślenia lub wykluczenia ze Związku rozpatruje Sąd Koleżeński.

3. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od prawidłowo doręczonej uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia ze Związku.

4. Osoby pozbawione członkostwa Związku, których odwołanie nie zostało uwzględnione przez Sąd Koleżeński, mogą wnieść w tej sprawie zażalenie do Walnego Zjazdu.

§ 11

1. Spory wynikłe między członkami w obrębie Związku rozstrzyga Sąd Koleżeński.

2. Za nieprzestrzeganie Statutu i uchwał władz Związku Zarząd Oddziału ma prawo udzielić członkowi upomnienia lub nagany albo wnioskować do Zarządu Krajowego o zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach skierować sprawę do Zarządu Krajowego o wykluczenie ze Związku.

§ 12

1. Członkostwo wspierające Związku powstaje na podstawie zgłoszenia pisemnej deklaracji przez posiadającą osobowość prawną inną instytucję i przyjęcie jej uchwałą Zarządu Krajowego.

2. Zakres uczestnictwa członka wspierającego i jego współdziałania ze Związkiem, a także jego uprawnienia i obowiązki określa umowa na piśmie.

§ 13

Członkami honorowymi Związku mogą zostać obywatele RP i innych państw, którzy:

1. przyczynili się znacząco do powstania lub rozwoju Związku;

2. przyczynili się do rozwoju katolicyzmu społecznego;

3. prowadzili działalność pokrywającą się jednoznacznie z celami Związku;

4. wspierali działalność Związku;

5. popularyzowali Związek w środowiskach zagranicznych;

6. występowali aktywnie w obronie wartości chrześcijańskich;

7. krzewili i rozwijali polską kulturę poza granicami RP.

§ 14

Członek honorowy ma prawo do:

1. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnych Zjazdach;

2. przedkładania władzom i organom Związku wniosków i postulatów odnośnie działalności statutowej;

3. noszenia honorowej odznaki Związku.

§ 15

Członkostwo honorowe ustaje na skutek dopuszczenia się czynów na szkodę Polski, Kościoła Katolickiego lub Związku.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
   

Rozdział IV

Władze Związku

§ 16

1. Władzami Związku są:

a) Walny Zjazd Członków Zwyczajnych lub Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem;

b) Zarząd Krajowy;

c) Komisja Rewizyjna.

2. Organem Związku jest Sąd Koleżeński.

3. Kadencja władz i organów trwa 4 lata.

4. Uchwały władz Związku zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw uregulowanych w odrębny sposób. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

5. Wybory do władz i organów Związku odbywają się w głosowaniu tajnym.

6. Poza mandatem na Walny Zjazd można być członkiem tylko jednej Władzy Krajowej lub krajowego organu Związku. Prezes Związku nie może pełnić żadnej innej funkcji we władzach Związku.

7. Członkowie władz i organów Związku nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Zarząd Krajowy, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński , a także Zarządy Oddziałów mogą uzupełniać swój skład w czasie trwania kadencji, drogą kooptacji. Kooptacji można dokonać jedynie w przypadku
vacatu, większością głosów 2/3 członków danej władzy centralnej bądź terenowej lub organu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru;

Walny Zjazd

§ 17

1. Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Członków Zwyczajnych lub Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem.

2. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

a) ustalenie kierunków działalności Związku;

b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Związku;

c) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;

d) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

e) wybór Prezesa Związku;

f) wybór Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

g) uchwalanie Statutu i jego zmiany;

h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku;

i) podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególne znaczenie wymagają przejawu woli ogółu członków zwyczajnych;

j) nadawanie honorowej prezesury Związku;

k) rozpatrywanie wniosków o przywrócenie członkostwa Związku.

§ 18

1. Walne Zjazdy zwoływane są przez Zarząd Krajowy co 4 lata.

2. Wybór delegatów na Walny Zjazd odbywa się proporcjonalnie do liczby członków zwyczajnych.

3. Zarząd zawiadamia członków zwyczajnych lub delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem obrad.

4. Walny Zjazd może podejmować uchwały przy obecności w I terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie - bez względu na liczbę obecnych.

5. Delegaci zachowują swoje mandaty w czasie pełnej 4-letniej kadencji do chwili wybrania delegatów na następny Walny Zjazd.

6. Rozpoczęty Walny Zjazd musi zakończyć swoje obrady najpóźniej w ciągu 3 miesięcy.

§ 19

W czasie trwania kadencji może być zwołany Nadzwyczajny Walny Zjazd z inicjatywy Zarządu Krajowego, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby delegatów, w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Porządek obrad Zjazdu winien obejmować przedmiot obrad podany przez wnioskodawcę.

Zarząd Krajowy

§ 20

1. Zarząd Krajowy kieruje pracą Związku w okresie między Walnymi Zjazdami.

2. Zarząd Krajowy składa się z Prezesa Związku oraz 14 członków wybranych przez Walny Zjazd. Prezes Związku jest przewodniczącym Zarządu Krajowego.

§ 21

Do obowiązków Zarządu Krajowego należy:

1. realizowanie wytycznych i uchwał Walnego Zjazdu w przedmiocie kierunków działalności Związku;

2. przedkładanie Komisji Rewizyjnej rocznych sprawozdań z działalności;

3. przedkładanie sprawozdań z działalności podczas obrad Walnego Zjazdu;

4. uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu Związku;

5. ustalanie wysokości składek członkowskich;

6. zwoływanie Walnych Zjazdów oraz ustalanie ogólnej liczby delegatów;

7. przyjmowanie w trybie przewidzianym w Statucie członków wspierających i zawieranie z nimi umów;

8. nadawanie honorowego członkostwa Związku;

9. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;

10. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych, uchwalanie przedmiotu, zakresu ich działalności oraz przyjmowanie sprawozdań zarządów oddziałów; rozwiązanie oddziału może nastąpić po zaopiniowaniu wniosku przez właściwy Zarząd Wojewódzki i opinię Komisji Rewizyjnej;

11. rozpatrywanie wniosków zarządów oddziałów o zawieszeniu w prawach członka lub o wykluczenie ze Związku;

12. delegowanie członków Zarządu Krajowego na Zebrania Oddziałów Wojewódzkich;

13. występowanie o przyznanie odznaczeń państwowych i innych dla zasłużonych działaczy Związku;

14. nadawanie odznak honorowych i innych wyróżnień.

§ 22

1. Zarząd Krajowy przyjmuje corocznie plan swoich posiedzeń.

2. Do kierowania bieżącą działalnością Związku Zarząd Krajowy powołuje Prezydium.

3. Tryb prac Zarządu Krajowego i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy.

Prezydium

§ 23

W ciągu 14 dni od daty wyborów Zarząd Krajowy na posiedzeniu konstytucyjnym wybiera 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy wraz z Prezesem Związku stanowią Prezydium Zarządu Krajowego.

§ 24

1. Prezes Związku reprezentuje Związek na zewnątrz oraz przewodniczy pracom Prezydium i Zarządu Krajowego. Prezes Związku jest kierownikiem zakładu pracy – w rozumieniu prawa pracy.

2. Prezydium Zarządu Krajowego kieruje bieżącą działalnością Związku.

3. Do obowiązków Prezydium należy w szczególności:

a) realizacja rocznego planu pracy, budżetu oraz przedkładanie Zarządowi Krajowemu sprawozdań z działalności Związku;

b) gospodarowanie majątkiem i funduszami Związku w granicach określonych przez Za-rząd Krajowy;

c) zaciąganie zobowiązań zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami i upoważnieniami Zarządu;

d) wykonywanie uchwał Zarządu Krajowego;

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 25

1. Szczegółowy podział obowiązków i uprawnień członków Prezydium określa Regulamin przyjęty przez Zarząd Krajowy.

2. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub w razie potrzeby.

§ 26

Honorowym prezesem Związku może zostać członek zwyczajny, który swoja pracą przyczynił się w sposób szczególny do powstania i rozwoju Związku oraz wspiera jego istnienie.

§ 27

Tytuł Honorowego Prezesa Związku nadaje Walny Zjazd. Tryb nadawania tytułu ustala regulamin przyjęty przez Zarząd Krajowy i uchwalony przez Walny Zjazd.

§ 28

Honorowy Prezes ma prawo do:

1. uczestniczenia w Walnych Zjazdach;

2. uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej;

3. przedkładania Władzom Związku wniosków i postulatów dotyczących działalności Związku;

4. noszenia honorowej odznaki Związku.

Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walny Zjazd.

2. Na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od daty wyboru Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz uchwala regulamin pracy.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez Komisję jej członek ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem doradczym.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim z członkami Zarządu Krajowego;

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 30

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, co najmniej raz w roku oraz przed Walnym Zjazdem, oraz bieżący nadzór nad przestrzeganiem statutu Związku przez jego władze i organy;

2. przedkładanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności w okresie ka­dencji, oraz stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Krajowego;

3. składanie Zarządowi Krajowemu wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zjazdu z podaniem przyczyny i przedmiotu obrad;

4. przedkładanie Zarządowi Krajowemu wniosków, zaleceń i postulatów wynikających z przeprowadzonych kontroli Związku.

Sąd Koleżeński

§ 31

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez Walny Zjazd.

2. Sąd wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Sądu.

§ 32

1. Przedmiotem postępowania przed sądem koleżeńskim są sprawy:

a) dotyczące naruszenia postanowień niniejszego Statutu;

b) postępowania członków Związku niezgodne z zasadami etycznymi lub obyczajowymi przynoszące ujmę Związkowi;

c) przekazane Sądowi sprawy do rozpoznania przez zainteresowane strony w Związku;

d) sporne między członkami Związku.

2. Sąd Koleżeński przeprowadza postępowanie wyjaśniające w składzie co najmniej 3 osobowym. Po przeprowadzeniu postępowania przekazuje swoją opinię lub postanowienie w sprawie zainteresowanym stronom w ciągu 14 dni w szcze­gól­nych przypadkach, naruszających interesy Związku, Sąd na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego, zobowiązany jest wysłać orzeczenie w terminie do 5 dni.

3. Prace Sądu Koleżeńskiego określa uchwalony przez niego regulamin.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
   

Rozdział V

Oddziały

§ 33

1. Zarząd Krajowy powołuje oddziały, określając podległy im teren i przedmiot działania.

2. Członkami Oddziału są członkowie zwyczajni zamieszkali lub pracujący na terenie jego działania.

3. Każdy członek zwyczajny może być członkiem tylko jednego oddziału.

§ 34

Władzami Oddziału są:

1. Zebranie Członków Zwyczajnych Oddziału, zwane w niniejszym Statucie Zebraniem Oddziału;

2. Zarząd Oddziału.

§ 35

Zebrania Oddziału zwoływane są przez Zarząd Oddziału co 4 lata w porozumieniu z Zarządem Krajowym.

§ 36

Do zebrania Oddziału należy:

1. wybór Zarządu Oddziału w liczbie 3 do 5 członków;

2. udzielenie Zarządowi Oddziału absolutorium;

3. zgłaszanie postulatów w sprawie sposobu realizacji zadań statutowych Związku.

§ 37

W Zebraniach Oddziału mają prawo uczestniczyć również przedstawiciele Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

§ 38

Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Oddziału powinny być rozesłane pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

§ 39

1. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego Oddziału, 1 - 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

2. Przewodniczący Oddziału jest odpowiedzialny przed Zarządem Krajowym za kierowanie działalnością Oddziału i za realizację zadań statutowych Związku.

§ 40

Zarząd Krajowy może odwołać Zarząd Oddziału przez podjęcie uchwały większością 2/3 głosów stanowiących skład Zarządu Krajowego i wyznaczyć tymczasowe kierownictwo Oddziału. Tymczasowe kierownictwo jest zobowiązane w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy zwołać Zebranie Oddziału celem wyboru nowego Zarządu. Odwołanie Zarządu Oddziału może mieć miejsce w przypadku naruszenia statutu i założeń ideowych Związku, nieprzestrzegania uchwał i wytycznych władz krajowych, braku aktywności lub rażącej niegospodarności.

§ 41

Do obowiązków Zarządu Oddziału należy:

1. organizowanie działalności członków Oddziału Związku w oparciu o wskazania Statutu i założeń ideowych;

2. realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zebrania i Zarządu Krajowego;

3. uchwalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych;

4. zwoływanie zebrań członków zwyczajnych oddziału, dla podejmowania statutowych uchwał i decyzji;

5. prowadzenie na podstawie decyzji Zarządu Krajowego wyodrębnionej działalności służącej realizacji celów statutowych;

6. powoływanie na podstawie upoważnienia Zarządu Krajowego, kół, klubów, komisji i innych organów pomocniczych;

7. przyjmowanie członków zwyczajnych;

8. zbieranie składek członkowskich.

§ 42

1. Zarząd wojewódzki ma obowiązek koordynowania działalności Oddziałów Tere­nowych na terenie swojego województwa i prawo reprezentowania Związku wobec władz i innych instytucji wojewódzkich.

2. W przypadku istnienia na terenie województwa kilku oddziałów, siedzibę Zarządu Wojewódzkiego wyznacza Zarząd Krajowy.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
   

Rozdział VI

Reprezentacja Związku w organach przedstawicielskich

§ 43

1. Osoby reprezentujące Związek w organach przedstawicielskich działają zgodnie z zasadami ideowo-programowymi, Statutem i uchwałami władz Związku.

2. Wysuwanie kandydatów Związku do organów przedstawicielskich określa odrębny Regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
   

Rozdział VII

Majątek i fundusze Związku

§ 44

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się:

a) składki członkowskie;

b) dotacje, subwencje i darowizny;

3) dochody z działalności statutowej;

4) dochody z działalności gospodarczej;

5) inne dochody.

3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków władz i organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz i organów oraz pracownicy Związku pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwa­nych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków władz i organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz i organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku członkowie jego władz i organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 45

1. Majątkiem i funduszami Związku dysponuje Zarząd Krajowy w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

2. Nabycie nieruchomości wymaga zgody Zarządu Krajowego w formie uchwały.

3. Zbycie i nabycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub użytkowy wraz z prawami z nim związanymi oraz zbycie lub nabycie spółdzielczego prawa do lokalu własnościowego wymaga zgody Zarządu Krajowego w formie uchwały.

4. Zbycie i nabycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego wymaga zgody Zarządu Krajowego w formie uchwały.

5. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Związku podejmuje Prezydium lub upoważnieni jego członkowie w granicach określonych przez Zarząd Krajowy.

6. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Związku łącznie: prezes i sekretarz, względnie prezes i skarbnik. Prezes może udzielić stosownych pełnomocnictw w konkretnej sprawie któremuś z wiceprezesów do występowaniu w jego imieniu.

7. Zbycie nieruchomości wymaga zgody Walnego Zjazdu.

§ 46

1. Praca w Związku ma charakter społeczny.

2. Prezes Związku jako „kierownik zakładu pracy” ma prawo zatrudniać osoby za wynagrodzeniem, zgodnie z potrzebami Związku i w ramach obowiązującego budżetu.

3. Związek może prowadzić własną działalność gospodarczą jako działalność uboczną dla osiągnięcia dochodów będących jednym ze źródeł służących realizacji celów statutowych.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
   

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku

§ 47

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walny Zjazd lub Nadzwyczajny Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Związku.

______

Statut został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 06 października 2012r.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com