Założenia ideowe

Zawierzyliśmy Maryi

poniedziałek, 20 lutego 2012 01:03

W październiku 1983 roku dokonano na Jasnej Górze uroczystego Zawierzenia Polskiego Związku Katolicko-Społecznego Maryi Królowej Polski. Akt ten odnawiamy każdego roku, wierząc, że opieka Tej, której zawierzyliśmy, ochroniła Związek w trudnych latach przełomu ustrojowego i pozwoli mu trwać nadal – pomimo trudnej sytuacji obecnej – w wierności Kościołowi, zgodnie z naszym hasłem sztandarowym:

BOGU - LUDZIOM - OJCZYŹNIE

W 1989 roku PZKS wprowadził uroczyście Obraz Maryi Królowej Polski do Sejmu. Poświęcony tam został przez Ks. Biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, w obecności marszałka Sejmu i marszałka odnowionego Senatu oraz posłów, senatorów, członków ówczesnego rządu, gości zagranicznych i licznych delegatów PZKS. Ks. Biskup napisał potem: "Wierzę, że wprowadzenie Obrazu Jasnogórskiego do Sejmu rozpoczęło wielkie zmiany w polskim parlamencie".

AKT ZAWIERZENIA
POLSKIEGO ZWIĄZKU KATOLICKO-SPOŁECZNEGO
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE KRÓLOWEJ POLSKI

W godności Synów i Córek Bożych zwracamy się do Ciebie Maryjo, Niepokalane Poczęcie, z zawierzeniem Tobie. Zawierzamy Ci, o Maryjo, to wszystko, co poczyna się w nas: nasze życie, nasze myśli, uczucia, wolę, czyny i troski nasze, naszą wiarę, nadzieję i miłość - przemień je, by stały się Twoimi. Przez Twoje Święte Imię - Niepokalane Poczęcie - uczyń nas godnymi Twego Imienia. Jak uczyniłaś Świętego Maksymiliana Marię Kolbego - Twego umiłowanego Rycerza a naszego Patrona.

Maryjo, Królowo Polski, jesteśmy Twoimi dłużnikami, gdyż bronisz naszej Ojczyzny w oczekiwaniu na wypełnienie ślubów naszych praojców i naszych własnych. Wypełnienie tych ślubów wymaga od nas przemiany naszego duchowego i materialnego życia.

Maryjo, dana ku obronie naszego Narodu! Zawierzamy Ci naszą troskę o przebudzenie Ducha Narodu, o pozyskanie dla niego nadprzyrodzonych sił, aby świadomie odrzucił wszystko, co stoi na drodze tej przemiany. Wmawia się nam bowiem wewnątrz-narodową nienawiść, przed czym musimy się obronić. Zjednocz nasz Naród w służbie Ojczyźnie przez posłuszeństwo nauce moralnej i wynikającym z niej zasadom nauki społecznej Kościoła. Maryjo Królowo Rodzin, daj nam moc przeciwstawiania się uśmiercaniu Rodziny Polskiej, co dzieje się przez dopuszczanie dzieciobójstwa i niewierności małżeńskiej.

Wierzymy, iż wychowanie Polaków w duchu miłosierdzia może dokonać się tylko w Rodzinie, która jest fundamentem zarówno dla każdego człowieka, jak i dla całego Narodu. Wychowanie rodzinne jest podstawą aby wiara ojców naszych była wiarą naszych dzieci. Rodzinę integruje Dom w pełnym duchowym i materialnym tego słowa znaczeniu. Dom rodzinny kształtuje jego członkach odpowiedzialność moralną za wartości duchowe i materialne, co owocuje w życiu publicznym.

Maryjo, Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, będziemy przeciwstawiali się wszelkim przyczynom wielorakich zagrożeń społecznych. Będziemy dążyli do podniesienia osobistej i społecznej godności pracy, służby i twórczości człowieka. Będziemy zmierzali do odbudowania godności gospodarza - rodzinnego i społecznego warsztatu pracy. Będziemy kształtowali dobre obyczaje polskie, przywracali trzeźwość, skromność i wzajemną życzliwość.

Maryjo, Królowo Pokoju, dopomóż nam przywrócić Boży Ład w życiu Narodu. Niech wróci należna cześć i chwała Bogu. Niech praca ludzka odzyska swoje nadprzyrodzone korzenie. Maryjo, Matko Miłosierdzia, ocal naszą godność i nasze człowieczeństwo, szczególnie, gdy stajemy przed Tobą jako synowie marnotrawni. Miej litość dla tych wszystkich, którzy zwalczają Boga nawet w sercu człowieka. Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, niech słowa nasze niosą zawsze prawdę, niech mowa nasza "...będzie tak - tak, nie - nie, a co ponadto jest od złego pochodzi", jak nauczał nas Twój Syn. Łatwiej nam będzie wówczas zrozumieć i podjąć wezwanie Jego Namiestnika: "Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"! Maryjo, Matko Kościoła, niech fundamentem naszego zawierzenia będzie posłuszeństwo Kościołowi w jego przedstawicielach. Maryjo, Matko naszego zawierzenia, spraw, abyśmy wierni naszemu powołaniu, wytrwali w pełnieniu tej "królewskiej służby" /RH IV, 21/, do której powołuje nas Jezus Chrystus.
Amen.

Nihil obstat
Pelplin, dn. 08.10.1983 r.
L. dz. 3307/83/II
ks. dr Andrzej Śliwiński
Kanclerz Kurii
Za zezwoleniem Władzy Duchownej
ks. Inf. Roman Górski
Wikariusz Generalny

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
   

Założenia Ideowe PZKS

poniedziałek, 20 lutego 2012 01:02

Założenia Ideowe Polskiego Związku Katolicko-Społecznego powstałe w roku 1980 zaakceptował Prymas Tysiąclecia Sługa Boży Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński.Kardynał Prymas Stefan Wyszyński

Odpowiedzialność za Ojczyznę.

W głębokiej odnowie życia polskiego, jakiego dziś oczekuje nasz naród, istotną rolę mają do spełnienia wartości chrześcijańskie wypływające z naszej wiary i zasad nauki społecznej Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Ponosimy jako katolicy moralną odpowiedzialność za to, jakie będzie dalej polskie życie, za jego treści i kształt, za przyszły los naszej Ojczyzny.

Łączność z Kościołem.

Temu poczuciu odpowiedzialności dajemy wyraz przynależąc do Polskiego Związku Katolicko-Społecznego - organizacji społecznej katolików pragnącej działać na własną odpowiedzialność a zarazem w łączności z Episkopatem Polski. Ta zasada łączności wymaga, abyśmy w swojej służbie narodowi za źródło inspiracji i najwyższy moralny autorytet uznawali Kościół Nauczający.
A także, by - niezależnie od propozycji płynących z innych ośrodków ideowych - za przesłankę ostateczną i rozstrzygającą przy zajmowaniu stanowiska wobec współczesnych problemów uznawali naukę społeczną Kościoła i wskazania Episkopatu Polski.

Formacja społeczna i obywatelska.

Polski Związek Katolicko- Społeczny jest organizacją społeczną, której cele określone w Statucie obejmują szeroko rozumianą formację społeczną, patriotyczną i obywatelską katolików polskich zgodnie z duchem nauki społecznej Kościoła oraz jej praktyczną realizację.

W duchu nauczania Jana Pawła II.

Skierowane do nas przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie Jego pielgrzymek do Ojczyzny przemówienia dotyczące narodu i jego kultury, rodziny i poszanowania poczynającego się życia, trzeźwości, pracy i przywiązania do ziemi, praw człowieka i narodu jako podstawy sprawiedliwości, pokoju i zbliżenia między narodami - są nie tylko wykładem tej nauki, ale i wskazaniem dróg jej twórczego zastosowania do konkretnych warunków współczesnej Polski, które Ojciec Święty jako nasz Rodak tak dobrze zna i rozumie.Członkowie PZKS
- gośćmi w Sali Kolumnowej Sejmu RP

Świadectwo życia osobistego.

Działając w myśl tych wskazań powinniśmy zawsze dawać dowody naszej wiary i przynależności do Kościoła przez świadectwo życia osobistego, życia w rodzinie, we wspólnocie parafialnej, w pracy zawodowej i w pracy społecznej - świadectwo służby ożywione postawą ofiary, dialogu i współdziałania ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Chcemy służyć odnowie moralnej w polskim życiu społecznym i publicznym, samorządności naszego społeczeństwa i postępowi gospodarczemu, którego celem jest służba człowiekowi i Ojczyźnie.

Postęp w rozwoju człowieka.

Pragniemy dla Polski postępu integralnego, a więc postępu wyrażającego się w "rozwoju osób", a nie tylko w "mnożeniu rzeczy, którymi osoby mogą się posługiwać" (Redemptor hominis, 16); postępu, który służyłby całemu człowiekowi i wszystkim ludziom, łącząc dokonania materialne z rozwojem duchowym człowieka jako jego sprawcy, z pogłębieniem odpowiedzialności współuczestnictwa, z utrwalaniem jego podmiotowości zarówno w procesach gospodarowania, jak i w życiu publicznym.

Rozwój Polski w rodzinie narodów łączącej się Europy.PZKS na manifestacji obrońców życia w Warszawie
Członkowie PZKS na Dniu Rodziny w Rzymie

W czasach obecnych bardziej niż kiedykolwiek, narody Europy pragną jedności. Doświadczone wydarzeniami ostatniego wieku, świadome do czego prowadzi pomijanie zasad ewangelicznych w życiu indywidualnym, społecznym czy międzynarodowym, dążą do utworzenia nowych struktur politycznych.

Dla nas, katolików polskich, Europa pozostaje ojczyzną ojczyzn, w której mamy kształtować nasze wspólne człowieczeństwo na miarę posłannictwa w wierze. Świadomi, jak bardzo współczesna Europa i cały świat potrzebują słowa Chrystusa, który uczy prawdy w miłości, na swój sposób wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli pragniemy przyczynić się do odbudowy cywilizacji miłości i sprawiedliwości.

Sytuacja naszego kraju wymaga, by w pracy nad dalszym rozwojem życia, siły chrześcijańskie uczestniczyły w takim wymiarze, jaki odpowiada ich roli w historii i kulturze narodu.Chrześcijaństwo zawsze obecne.

Ruch katolicyzmu społecznego.

Jakkolwiek pozytywnie oceniać będziemy indywidualne zaangażowanie poszczególnych katolików na różnych planach życia społeczno - politycznego, to jednak takie pojedyncze i rozproszone działania nie wystarczają; skuteczna obecność wymaga, by były one ukierunkowane i wspierane istnieniem katolicyzmu społecznego, a więc ruchu, który - działając na własną odpowiedzialność i w łączności z Episkopatem Polski - przygotowuje katolików do rozwiązywania w sposób zbiorowy i zorganizowany bieżących problemów zgodnie z katolicką nauką społeczną.

Ruch taki, stawiając sobie zadania wychowania społecznego katolików i wdrażania ich do czynnej obecności i uczestnictwa, nie musi utożsamiać się z jakąś jedną grupą społeczną czy organizacyjną; może przejawiać się w całym zespole zbiorowych i zorganizowanych działań, podejmowanych na różnych płaszczyznach przez współdziałające ze sobą ośrodki społeczne, wychowawcze, prasowe, wydawnicze czy naukowe, przy respektowaniu ich autonomii.

Obudzenie takiego szerokiego ruchu i uczynienie go faktem liczącym się we współczesnym życiu polskim staje się potrzebą obecnej chwili. Współ-wyrazicielem tego ruchu chce być Polski Związek Katolicko-Społeczny.

W poszanowaniu ojczystej tradycji.

Pragniemy, by Polski Związek Katolicko- Społeczny był kontynuatorem tego wszystkiego, co w tradycjach polskiego katolicyzmu społecznego było żywe i twórcze, co było ofiarną służbą narodowi i rzetelnym dążeniem do przebudowy stosunków w naszym kraju w duchu poszanowania godności człowieka oraz sprawiedliwości społecznej.

Odczuwając potrzebę łączności i wymiany z zagraniczną myślą chrześcijańską i ceniąc wiele z jej dorobku, zarazem stoimy na stanowisku, iż program, który Polski Związek Katolicko- Społeczny w ślad za przyjęciem tych Założeń powinien wypracować, musi wyrastać przede wszystkim z rodzimych doświadczeń, potrzeb i tradycji, wśród których miejsce szczególne zajmują Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego. Dla katolicyzmu społecznego w Polsce istotne znaczenie ma tak pojętą więź narodowa, stanowiąca podstawę historycznej ciągłości i tożsamości kulturowej naszego narodu. Jej utrwalenie wymaga stałego przekazu nowym pokoleniom Polaków tego wszystkiego, co w naszej kulturze narodowej było najlepsze - patriotyzmu i umiłowania wolności, poszanowania praw człowieka, tolerancji, humanizmu, demokracji i szacunku dla innych narodów. Tak właśnie pojęta więź narodowa stanowi istotną przesłankę kształtowania się poczucia dobra wspólnego, które z kolei jest punktem wyjścia dla dialogu i współdziałania różnych grup występujących w narodzie polskim.

Takie są cele i dążenia Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Jesteśmy przekonani, że znaleźć w nim może miejsce każdy Polak pragnący w myśl wskazań nauki społecznej Kościoła pracować dla dobra kraju, narodu i państwa.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com